Przedszkole nr4 | Misje i cele
15577
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15577,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Starogardzie Gdańskim zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, psychologa i pedagoga. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, diagnozowania, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

2. Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspakajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dzieci.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspakajania własnych potrzeb.

Przedszkola rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

3. Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

4. Tradycje przedszkolne.

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Mikołajki
 • Spotkanie przy choince,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcię i Dziadkiem,
 • Kiermasz  świąteczny,
 • Dzień rodziny,
 • Dzień Dziecka,
 • Festyn rodzinny.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Przedszkolaczek”, stronę internetową, a także gadżety, m.in. koszulki z logo.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • Potrafi współdziałać w zespole,
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • Jest samodzielny,
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • Lubi działania twórcze,
 • Jest wrażliwy estetycznie,
 • Akceptuje zdrowy styl życia,
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Priorytety – kierunki planowanych zmian

 • Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju,
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu,
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

Cele główne

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki Kamila Małachowska i Alina Kurzyńska , a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji programu i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawione są na posiedzeniach rady pedagogicznej.